Oficiální stránky obce Horka nad Moravou

Poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb.

1. Oficiální název
OBEC Horka nad Moravou
2. Důvod a způsob založení
Obec Horka nad Moravou vznikla na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.
3. Organizační struktura
Organizační schéma.pdf
4. Kontaktní údaje:
Obec Horka nad Moravou
nám. Osvobození 16/46
783 35 Horka nad Moravou
Tel. 585 378 035, 585 378 022, 724 377 362
Fax: 585 378 412
obec@horka.cz
, starosta@horka.cz
5. Případné platby můžete poukázat
Česká spořitelna Olomouc, a.s. č. účtu: 1801733399/0800 v. s. rodné číslo , IČO
6. IČO
00298948
7. DIČ
CZ00298948
8. Dokumenty, rozpočtové a účetní informace

  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění
  • monitor.statnipokladna.cz/2017/obce/detail/00298948
9. Žádosti o informace
Poskytování informací
Povinné subjekty poskytují informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.
Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

(1) Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.
(2) Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
(3) Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
(4) Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 věty první a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 3, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.
(5) Povinný subjekt posoudí žádost a:
a) brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
c) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
d) nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku.
(6) O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.
(7) Lhůtu pro poskytnutí informace podle odstavce 5 písm. d) může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:
a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
10. Příjem žádostí a jiných podání
Obecní úřad Horka nad Moravou
Nám. Osvobození 16/46
783 35 Horka nad Moravou
e-mail: obec@horka.cz
úřední hodiny: Po , St : 7:00-12:00 , 13:00-17:00 hod.
Út : 7:00-12:00 , 13:00-15:30 hod.
11. Opravné prostředky
Odvolání
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dní ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis.
Příslušným odvolacím orgánem v případě odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací týkajících se výkonu přenesené působnosti je Krajský úřad Olomouckého kraje. Příslušným odvolacím orgánem v případě odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytování informací týkajících se výkonu samostatné působnosti je starosta obce.
12. Formuláře
nejsou k dispozici
13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací
http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx
14. Sazebník úhrad za poskytované informace
Za poskytnutí informace se neplatí, pokud písemný rozsah informace nepřekročí jednu stranu psaného textu. Za každou další stranu se účtuje 20,- Kč. Ofocení jedné strany formátu A4 – 1,- Kč.
15. Výroční zpráva
16. Seznam organizací
Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou, příspěvková organizace,
Lidická 9, 783 35 Horka nad Moravou
IČO: 70981493

  17. Registr oznámení: https://registr.infoobce.cz/

Obecní úřad - dokumenty a informace

Obecní úřad - základní informace

Obecní úřad

náměstí Osvobození 16/46
783 35 Horka nad Moravou

Telefon: 585 378 035, 585 378 412
Email: obec@horka.cz

Úřední hodiny

pondělí7.00 - 12.0013.00 - 17.00
úterý7.00 - 12.0013.00 - 15.30
středa7.00 - 12.0013.00 - 17.00
Všechna práva vyhrazena
Horka nad Moravou
Copyright © 2001-2009