Projekty / 2018 a starší / Zateplení MŠ Horka nad Moravou

Zateplení MŠ Horka nad Moravou

(Thermal insulation of MŠ Horka nad Moravou)

Projekt se skládá z více aktivit, které zajistí úsporu tepla a CO2. Jedná se především o zateplení celého obvodového pláště objektu a to po vyzdění meziokenních pilířů a výměně oken a dveří, dále se jedná o výměnu střešního pláště.(bude zahrnuto mezi způsobilé výdaje).

Dále bude provedena demontáž akumulačních kamen v 1.NP a ve 2.NP, rekonstrukce plynových kotlů umístěných v 1.PP, instalace teplovodního vytápěcího systému v 1. a 2. NP. Všechny radiátory a to stávající v 1.PP a nové v 1.NP a 2.NP budou osazeny termoregulačními hlavicemi a bude provedeno vyregulování jednotlivých topných okruhů.( nebude zahrnuto mezi způsobilé výdaje). Vše je však v souladu s energeticky úsporným projektem navrženým v doporučené variantě (č.2) energetického auditu a bude to mít také vliv na úsporu tepla a CO2.

Projekt obsahuje rovněž aktivity, které energetický audit nepředepsal, ale z technického a stavařsko-architektonického hlediska je bude nutné provést a to je úprava požárních schodišť (také nebude zařazeno mezi způsobilé výdaje).

Projekt byl vypracován tak aby se na něj mohlo později v dalších etapách navázat dalšími aktivitami jako je rekonstrukce a přesun slunečních kolektorů ze střechy zahradního altánu na střechu budovy MŠ (předpokládá to i energetický audit) a provedení rekuperace tepla v 1.PP, kde se nachází kuchyňská vývařovna. V průběhu realizace projektu se rozhodlo, že k přesunu slunečních kolektorů ze střechy zahradního altánu na střechu budovy MŠ se přistoupilo ihned. Tato akce se stala součástí projektu.

Projekt v kostce

Žadatelem – příjemcem dotace (dle podmínek programu) je obec Horka nad Moravou.

Partnerem projektu je:

 • ZŠ a MŠ Horka nad Moravou (účast v týmu v projektu ve fázi přípravy i realizace, zabezpečení věcné stránky projektu, nositel myšlenky projektu, partner bude zodpovědný za provoz projektu a využití výsledků projektu)

Financování projektu:

 • Celkové náklady dle žádosti o dotaci: 7 311 361,- Kč
 • Celkové způsobilé výdaje: 3 909 067,- Kč
 • 85 % dotace z celkových způsobilých výdajů hrazené z OPŽP, prioritní osa: 3 – udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory: 3.2.1 – realizace úspor energie: 3 322 707,- Kč
 • 15 % vlastní zdroje z rozpočtu obce: 586 360,- Kč

Harmonogram projektu:

 • 13. 08. 2009 – předložení žádosti
 • 27. 11. 2009 – oznámení o přijetí projektu
 • 01. 06. 2010 - zahájení realizace projektu
 • 30. 09. 2010 - ukončení realizace projektu

Cílové skupiny projektu – uživatelé

 • Děti navštěvující mateřskou školku
 • Děti předškolního věku
 • Učitelé a další personál MŠ
 • Občané obce
 • Rodiče dětí

Hlavní aktivity v projektu

AKTIVITA 1 – SO 01 Stavební úpravy

 • Obvodový plášť
 • Střecha
 • Výplně otvorů
 • Ostatní stavební práce

AKTIVITA 2 – SO 02 Ostatní úpravy MŠ

 • Zařízení pro vytápění staveb
 • Zařízení plynová
 • Silnoproud, slaboproud a hromosvod
 • Sluneční kolektory

AKTIVITA 3 – SO 03 Úpravy požárních schodišť

 • Stavební řešení

Co se projektem dosáhne?

 1. Díky tomuto projektu a zlepšení kvalita obálky budovy, dojde k úspoře tepelné energie, kterou není třeba vyrobit a tím se sníží NOx,SOx a CO2 v prostředí o 135 t/rok. Zvláštní význam má tato skutečnost v tom, že se objekt MŠ nachází v bezprostřední blízkosti CHKO Litovelské Pomoraví.
 2. Zateplí se 682,6 m² obvodového zdiva, 300 m² oken a dveří a 486 m² střechy
 3. Úspora energie se předpokládá 337 GJ/rok
 4. Dosáhne se průměrného součinitele prostupu tepla 0,43 W/( m²K)
 5. Úspora současných provozních nákladů 201 tis. Kč vč. DPH za rok
 6. Celková měrná investiční náročnost na snížení CO2 je 37.338 Kč bez DPH/t CO2/rok