Obecní úřad / Povinné informace

Poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb.

1. Název

OBEC Horka nad Moravou

2. Důvod a způsob založení

Obec Horka nad Moravou vznikla na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

3. Organizační struktura

Organizační schéma.pdf

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

nám. Osvobození 16/46
783 35 Horka nad Moravou

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

nám. Osvobození 16/46
783 35 Horka nad Moravou

4.3 Úřední hodiny

pondělí
7.00 - 12.00
13.00 - 17.00
středa
7.00 - 12.00
13.00 - 17.00

4.4 Telefonní čísla

Tel. 585 378 035, 585 378 022, 724 377 362

4.5 Čísla faxu

585 378 412

4.6 Adresa internetové stránky

www.horka.cz

4.7 Adresa e-podatelny

obec@horka.cz

4.8 Další elektronické adresy

starosta@horka.cz

5. Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna Olomouc, a.s. č. účtu: 1801733399/0800 v. s. rodné číslo , IČO

6. IČO

00298948

7. DIČ

CZ00298948

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.. lze podat následujícími způsoby:

 • Osobní podání (ústně či písemně) - na obecním úřadě: Obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46, Horka nad Moravou
 • Elektronické podání - prostřednictvím elektronické podatelny na adresu obec@horka.cz
 • Písemné podání poštou - na adresu obecního úřadu: Obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46, Horka nad Moravou, 785 35

Poskytování informací
Povinné subjekty poskytují informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.
Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace
(1) Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.
(2) Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
(3) Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
(4) Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 věty první a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 3, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.
(5) Povinný subjekt posoudí žádost a:
a) brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
c) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
d) nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku.
(6) O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.
(7) Lhůtu pro poskytnutí informace podle odstavce 5 písm. d) může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:
a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

10. Příjem žádostí a jiných podání

Obecní úřad Horka nad Moravou
Nám. Osvobození 16/46
783 35 Horka nad Moravou
e-mail: obec@horka.cz
úřední hodiny: Po , St : 7:00-12:00 , 13:00-17:00 hod.
Út : 7:00-12:00 , 13:00-15:30 hod.

11. Opravné prostředky

Odvolání
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dní ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis.
Příslušným odvolacím orgánem v případě odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací týkajících se výkonu přenesené působnosti je Krajský úřad Olomouckého kraje. Příslušným odvolacím orgánem v případě odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytování informací týkajících se výkonu samostatné působnosti je starosta obce.

12. Formuláře

nejsou k dispozici

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Obec jedná a rozhoduje zejména podle níže uvedených právních předpisů, jejichž aktuální platné znění naleznete na stránkách Portálu veřejné správy České republiky. Tyto právní předpisy jsou rovněž k nahlédnutí veřejnosti na obecním úřadě v úředních hodinách.

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. – ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY
 • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. - LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • : Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce
 • zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
 • Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění)
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu
 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých zákonů
 • Zákon č. 76/2002 Sb., zákon o integrované prevenci
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon

14.2. Vydané právní předpisy

Obec Horka nad Moravou m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
Vyhlášky, nařízení, opatření obecné povahy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Za poskytnutí informace se neplatí, pokud písemný rozsah informace nepřekročí jednu stranu psaného textu. Za každou další stranu se účtuje 20,- Kč. Ofocení jedné strany formátu A4 – 1,- Kč.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Horka nad Moravou poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2018 + poskytnuté informace
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2022